Vedtægter for Lollands Rideklub

§1. Klubbens navn og hjemsted.

Klubbens navn er: Lollands Rideklub. Klubbens navn forkortes: LLR

Klubbens hjemsted er: Lolland Kommune Klubbens stiftelsesdato: 18 maj 1988.

§2. Klubbens formål.

Klubbens formål er med demokratisk opbygning at fremme interessen for ridesporten og samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, at oplære ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje, at have samvær og ridning for alle uanset alder, at fremme interessen for konkurrence og deltagelse i kurser af forskellig art.

§3. Optagelse.

I klubben optages aktive og passive medlemmer, som har betalt kontingent og ikke står i restance til andre ride klubber.

Aktive og passive medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen. Aktive har stemmeret efter 3 måneders medlemskab. Enhver der ønsker at blive optaget som medlem skal bekendtgøres med klubbens love og vedtægter.

Personer under 18 år optages som juniormedlemmer og er ikke stemmeberettiget i økonomisk henseende men kun i sportslige anliggender.

Dog skal man være fyldt 10 år for at have stemmeret, men forældre/ værge kan stemme på vegne af barnet, et barn en forælder/værge.

Forældre/værge behøver ikke være medlem af klubben for at kunne stemme for barnet så længe det er under 10 år.

Valg af bestyrelse er et sportsligt anliggende.

Passive har ingen stemmeret og ingen ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter.

§4. Kontingent.

Kontingentet betales helårligt. Såfremt et medlem indmeldes indenfor de første 6 måneder af kontingentåret, skal medlemmet betale for hele året. Hvis medlemmet indmeldes i sidste halvdel af kontingentåret skal der kun betales kontingent i 6 måneder.

Fuldgyldigt medlemskab opnås når der er betalt kontingent. Bestyrelsen fastsætter kontingentet for et år ad gangen og forelægger det på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§5. Betalingsfrist.

Betaling af kontingent skal indbetales til klubben, senest den 10. januar. Facilitetskort skal lige ledes indbetales den 10. januar, hvis medlemmet ønsker at bruge faciliteterne i klubben.

Ved for sen indbetaling, er bestyrelsen er forpligtet til, at påminde medlemmet om at indbetale kontingent. Hvis kontingentet stadig ikke er indbetalt efter 14 dage, ekskluderes medlemmet.

Vedkommende kan igen optages ved betaling af skyldig restance.

§6. Valgberettigede.

Klubbens interesser varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. De vælges på en generalforsamling for 2 år ad gangen, dog således, at hhv. 4 og 3 medlemmer skal gå på valg hvert andet år. Formand og kasserer bør ikke gå på valg samtidig.

Desuden vælges der 2 suppleanter. Alle medlemmer over 18 år er valgberettigede dog med den undtagelse, at nære familiemedlemmer ikke samtidig kan sidde i bestyrelsen. I tilfælde af vacance kan bestyrelsen supplere sig selv, indtil næste generalforsamling finder sted. Bestyrelsen vælger formand, næstformand, sekretær, kasserer samt formænd til udvalgene.

Bestyrelsen har bemyndigelsen til at oprette/nedlægge udvalg samt evt. at ansætte en forretningsfører.

§7. Bestemmelser for bestyrelsens beslutninger.

Bestyrelsen træder sammen på forlangende af et bestyrelsesmedlem. Alle bestyrelsen beslutninger tages ved almindeligt stemmeflertal, står stemmerne lige er formandens stemme afgørende og ved dennes fravær næstformandens.

For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 4 bestyrelsesmedlemmer være til stede og deltage i afstemningen.

Alle beslutninger skal være ført til referat og være underskrevet af bestyrelsen for at være gyldig.

Næstformanden træder under formandens fravær i dennes sted.

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål og træffer alle dispositioner, vedrørende dennes virksomhed.

Lån kan optages efter vedtagelse på generalforsamling.

Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af næstformanden, henholdsvis formanden i forening med et andet bestyrelses medlem.

Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren. Bestyrelsen hæfter ikke for foreningens gæld.

§8. Sekretæren.

Sekretæren fører referat over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne og i forbindelse med samtlige forhandlinger med kommunale udvalg, hvor der er tilladt at referere.

Referatet underskrives af samtlige mødte bestyrelsesmedlemmer ved førstkommende bestyrelsesmøde, da alle referater skrives og revideres på computer. Referat af generalforsamling underskrives af ny bestyrelse og evt. dirigent.

Medlemmerne har ret til at gennemse referaterne ved henvendelse til bestyrelsen. Referatet kan dog ikke udleveres til medlemmer.

§9. Regnskab og revision.

Regnskabet afsluttes den 31 december og forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse, efter revision af to valgte revisorer ved den ordinære generalforsamling.

Revisorerne sidder 2 år ad gangen og kan ikke gå samtidig. Første år af klubbens eksistens kan den ene revisor kun være der et år.

Revisorerne skal til enhver tid ved uanmeldt besøg, have lov til gennemgang af regnskabet og kassebeholdningen.

§10. Overtrædelse af lovene.

•1. Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer for karantæne. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra pågældende klub er inhabil.

•2. I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelser om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.

•3. I det pkt.2 omhandlende tilfælde, kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal for 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds ordens og amatørudvalg til afgørelse af om der tillige skal ske udelukkelse af andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks- Idræts Forbund (eksklusion).

§11. Den ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Afstemning foregår ved håndsoprækkelse med mindre, bestyrelsen eller mindst et medlem forlanger skriftlig afstemning. Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m.

På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrig beslutninger ved simpelt flertal - gælder dog ikke for bestemmelserne §10, §12 og §14. Står stemmerne lige er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

11.1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling.

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere.

3. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af 2 suppleanter

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt.

Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden iflg. Lovene og indkomne forslag skal ske på klubbens hjemmeside og ved opslag med 14 dages varsel.

§12. Forandring og eksklusion.

Til forandring af lovene og eksklusion af medlemmer kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til Dansk Ride Forbund til godkendelse.

§13. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når et flertal i bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 1/3 medlemmer skriftligt indgiver begæring derom, med meddelelse af dagsorden samt evt. lovændringsforslag.

Denne begæring skal bestyrelsen efterkomme således at den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 20 dage efter begæringens modtagelse. Indkaldelse sker på samme måde som ved den ordinære generalforsamling. Beslutning om en sådan indkaldelse skal være ført til referat og være underskrevet af bestyrelsen for at være gyldig.

§14. Klubbens opløsning.

Klubbens opløsning kan kun foregå, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. For at en sådan beslutning skal være gyldig, kræves der at opløsningen vedtages med mindst 3⁄4 af de afgivne stemmer. Ved opløsning af klubben skal formand og kasserer sørge for at afvikle klubbens økonomiske forpligtelser, betales og / eller afsluttes.

Såfremt der ikke er formand eller kasserer overgives klubbens regnskab til en advokat, der sørger for at alle klubbens økonomiske forpligtelser betales og / eller afsluttes.

Klubbens materiale sælges på aktion der bekendtgøres i "Ridehesten". Er der derefter økonomisk overskud, tilfalder overskuddet Dansk Ride Forbunds Distrikt 5.

§15. Lollands Rideklub.

Lollands Rideklub er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks- Idræts Forbund, hvor klubben og ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser og de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

Rettelser er godkendt på ekstra og ordinær generalforsamlingen 10 Januar og 28 februar 2022.